การติดตั้ง NTP เพื่อ Sync เวลาบน Linux (Cent OS 6/7, Ubuntu)

การติดตั้ง NTP เพื่อ Sync เวลาบน Linux

การติดตั้ง NTP เพื่อ Sync เวลาบน Linux เพื่อทำให้เวลาของเครื่องตรงมากที่สุด โดยสามารถติดตั้งง่ายๆ โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

CentOS 6

yum install ntp ntpdate -y 
chkconfig ntpd on 
/etc/init.d/ntpd start 
mv /etc/localtime /etc/localtime.bak 
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime 
hwclock --systohc  

CentOS 7

yum -y install ntp
timedatectl set-timezone Asia/Bangkok
timedatectl
service ntpd restart
systemctl enable ntpd.service

Ubuntu

apt-get install ntp
timedatectl set-timezone Asia/Bangkok
timedatectl
service ntpd restart

เรียบร้อยครับ สามารถตรวจสอบว่า เวลาถูกต้องหรือไม่ โดยใช้คำสั่ง

date

Tags: , ,

Trackback from your site.

admin

PhalconHost Team | Line id: @PhalconHost | Tel: 096-520-7008