การติดตั้ง NTP เพื่อ Sync เวลาบน Linux (Cent OS 6/7, Ubuntu)

การติดตั้ง NTP เพื่อ Sync เวลาบน Linux เพื่อทำให้เวลาของเครื่องตรงมากที่สุด โดยสามารถติดตั้งง่ายๆ โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

CentOS 6/7

yum install ntp ntpdate -y
chkconfig ntpd on
/etc/init.d/ntpd start
mv /etc/localtime /etc/localtime.bak
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime
hwclock --systohc 

Ubuntu

apt-get install ntp

เรียบร้อยครับ สามารถตรวจสอบว่า เวลาถูกต้องหรือไม่ โดยใช้คำสั่ง

date

Tags: , ,

Trackback from your site.