Archive for January, 2022

โครงการบ่มเพาะนักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Hero Team)

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 บริษัท ทินิคอร์น จำกัด (PhalconHost) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิโดยแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Hero Team)

โดยบริษัทได้สนับสนุนโครงการดังนี้
– จัดสร้างระบบ Cloud Server ให้ใช้งาน ในปี 2565 – 2567 มูลค่า 1,500,000 บาท
– เครื่องคอมพิวเตอร์ Macbook จำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้ใช้ในโครงการ
– ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษารวม 5 ทุน เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท
– เงินสนุนเพื่อใช้จ่ายในโครงการ 120,000 บาท

โดยฝ่ายบริหาร บริษัท ทินิคอร์น จำกัด และนายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมรับมอบ ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ